സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു പണിയോ , സംസാരിക്കാൻ ആളോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത്
#സത്യകഥ

Its ok if your following list is more than followed list

Nobody cares except your ego 😎

ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ

കുറച്ചു ക്ഷമ യോടെ നോക്കാം

Bent ആണോ ഇവിടെ ആദ്യം എത്തിയത്,🙌🙌

എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ.. എന്തയാലും ആദ്യം എത്തിയ മലയാളിയെ🙏🙏 💙💚 സ്മരിക്കുന്നു

Hostux.social

This service is offered by alarig.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!