Follow

Dissabte 13 d'abril estarem a la Fira de la Terra de Barcelona, a l'espai 6 de 12:00 a 13:00 hores, Redissenyant l'economia, amb Jordi Flores Domínguez

Parlarem de moneda social, enxarxament i empoderament de projectes productius a partir de l'ús d'eines lliures i col·lectius com les ecoxarxes, La Descapitalitzadora, Komun, ...

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!