تصمیم
تمرکز
تغییر
اخطار

سرکوب
تردید
مقاومت
انفجار

تو کجا بودی

حالا همه گنده شدن واسه خودشون
از یادا رفته

ناراحتت نمی‌خوام بکنم

حالا همه خوب شدن و باز ما بده
تاریخو ببین تا باورت بشه
واسه کارا نقشه داشتم می‌کشیدم
رفتم پاسگاه بعدش
گفتم «کیا پاین»
گفتن «ما، ما»
دیدم چار پا نعله

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by alarig.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!