اگر تو این شرکت‌های زیرساخت یا مرتبط به زیرساخت کار می‌کنید، کسی از شما انتظار قربانی شدن و اسنودن بازی نداره، ولی حداقل بیاید ناشناس بگید که دارن چه گوهی میخورن اینا، چه غلطی دارن می‌کنن تو زیرساخت ارتباطی کشور

· · Web · 0 · 1 · 5
Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by hostux.net, visit our website to discover all the free services offered.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!