اگر تو این شرکت‌های زیرساخت یا مرتبط به زیرساخت کار می‌کنید، کسی از شما انتظار قربانی شدن و اسنودن بازی نداره، ولی حداقل بیاید ناشناس بگید که دارن چه گوهی میخورن اینا، چه غلطی دارن می‌کنن تو زیرساخت ارتباطی کشور

· · Web · 0 · 1 · 6
Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by alarig.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!