تو سیستم خودم که tmux دارم، از این سیستم ssh زدم به سیستمم تو شرکت و attach شدم به tmux اونجام و از اونجا وصل شدم به سرور و توش tmux باز کردم و دارم سرویس‌هایی رو کانفیگ و تست می‌کنم که همگی تحریمن و تونل و پراکسی میخوان :))

یعنی صرفا همین وضعیت کافیه تا باهاش پناهندگی بگیرم

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by alarig.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!