تو سیستم خودم که tmux دارم، از این سیستم ssh زدم به سیستمم تو شرکت و attach شدم به tmux اونجام و از اونجا وصل شدم به سرور و توش tmux باز کردم و دارم سرویس‌هایی رو کانفیگ و تست می‌کنم که همگی تحریمن و تونل و پراکسی میخوان :))

یعنی صرفا همین وضعیت کافیه تا باهاش پناهندگی بگیرم

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by hostux.net, visit our website to discover all the free services offered.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!