Ara a mastodont.cat també acceptem faircoins!
Si vols ajudar al manteniment d'aquesta instància tens les adreçes a:

mastodont.cat/about/more

Qualsevol ajuda és benvinguda!

Follow

@spla Espectacular ❤️ !! per cert al mapo.komun.org podràs trobar tots els punts del mon on utilitzar els FairCoins i moneda social!

@spla Donació feta per a que podeu fer-vos unes cervesses artesanals fresques!

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!