Follow

"Què tenen a dir la justícia ambiental, la justícia global i l’ecofeminisme? - Segle XXI: temps d’emergències".

per posar llum sobre aquesta cruïlla històrica connectant la justicia ambiental i global i posicionant l’ecofeminisme com a marc d’acció per enfrontar-los.

Més infos aquí: odg.cat/blog/ecofeminista-just

Inscripcions aquí framaforms.org/inscripcio-al-w

· · Web · 0 · 3 · 2
Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by hostux.net, visit our website to discover all the free services offered.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!