قسمت سوم رو دیدین؟ نظرتون در موردش چی بود؟

@digicast چرا این پایین نظرم رو میگم رای داره ولی کسی نظرشو نگفته؟ 😅

یکم اتفاقاتش کمتر بود دیگه، خوب بود یکم به خود شخصیتا پرداخته شد به نظرم، رفتن تو خونه زندگیشون

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by alarig.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!