Follow

Wij horen graag van u, we willen u ook graag ontmoeten. Van harte welkom om samen met ons na te denken over het besturen van de toekomstige coöperatie op onze nubo aperitief, Donderdag 29 november in St-Gillis.

nubo.coop/static/newsletter/3/

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!