Follow

Een dorp dat lokale en duurzame alternatieven samenbrengt, tientallen initiatieven en bedrijven die mensen centraal plaatsen en aan hun behoeften voldoen, dat zijn de gekke dagen van de sociale economie (www.lesjoursfousdeleconomiesociale.be).
Kom langs en ontmoet Nubo en vele andere initiatiefnemers van de sociale economie op zondag 6 oktober van 10.00 tot 15.00 uur in de Tricoterie (tricoterie.be/fr/activites/les).

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!