Follow

Wie kent er u beter? Uw vrienden of Google? Wie kent uw zoekgeschiedenis? Wie leest uw mails mee? Wie beslist wat u te zien krijgt in uw timeline en beïnvloedt je gedrag? Wie doet dat bij miljoenen mensen, zonder enige vorm van democratische controle?
Nubo doet het anders: coöperatief en met respect voor de privacy. word.nubo.coop
Volgende infosessie: 15 oktober, 18:00-20:30, Émile Féronstraat 16, St Gillis (BXL). Gelieve een seintje als u komt: hello@nubo.coop

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!