Follow

Met 180 coöperanten die € 32.000 aan aandelen namen, zijn we al goed onderweg om onze doelstelling te bereiken. Neem nu ook deel aan de realisatie van Nubo, een coöperatie voor mail- en clouddiensten met respect voor privacy op word.nubo.coop

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!