Follow

Niet alleen Nubo zet in op . Op 12 november organiseert Vormingplus in een thema-avond 'Herover je online privacy!' (vormingplusmzw.be/herover-je-o) In leuven op dezelfde avond trouwens een infosessie van Nubo om 20u in MAAKbar, Tiensestraat 226, 3000 Leuven.

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!